دیوار هایی پر از خون

                          پر از اسپری

                                     اسپری هایی به رنگ مرگ!

آدمی که تلوزیون رنگی ندیده برایش فرقی نمی کند

اما ما تلوزیون رنگی دیده بودیم

که برای تعویض تلوزیون

به کوچه ها رفتیم

و دست به یقه ی مجسمه* شدیم

 

*:منظور مجسمه شاه