شعر هایت را بگذار لب کوزه

                           مدتی بعد 

                                 حتی آبی برای خوردن نیست...

 

++++++

 
کپی اشعار فقط با ذکر نام شاعر جایز است!!!
 
 
اینستاگرام: mohandelf@