و تک درخت پیر تنها همدم همیشگی زمین است

حتی اگر با تبر بمیرد هم ریشه هایش زمین را ترک نمیکنند

چه برسد به اینکه  زمستان!

و همان تصویر همیشگی روی تقویم ها

یک درخت و زمستان!