تو را پاک میکنم

  خاطره ی بوسه ات به فنجان را میشکنم...

        خاطره ی نوازش دستهایت روی رومیزی را پاره...

 

و هوای بودنت در این خانه را ...

 

نفس نمیکشم.

       وقتی برگردی دیگر نیستم ... وقتی جای خالیت پاک شدنی نیست..

 

خودم را پاک میکنم!