و باران اینبار

 

غمگینانه ترین بارشش را

 

از مشک

 

بارید...