این نقطه "." بگذار این بار شروع ماجرا باشد

همیشه آخرین حرف بودن 

                     کمی درد دارد