فکرش را بکن ! من و تو خوشبخت ترین آدم های این کره هستیم.


من کپی ندارم .تو کپی نداری.من کپی نیستم ؛حتی کوچکترین بخش های بدنم با همه ی آدمهایی که در این دنیا بوده اند ،هستند ،و خواهند بود فرق دارد! پس من خیلی خوشبختم. پس تو خیلی خوشبختی.


از من با این نگاه و با این طرزفکر فقط من وجود دارم . هیچکس نمیتواند مثل من یا تو باشد حتی اگر رفتارهایمان را تقلید کند.. پس من تک محدثه ی خدا هستم و تو تک..........خدا هستی (جای خالی را بااسم خودتون پر کنید !!!!!!)


حالا با این تفاسیر آیا کفر نیست که فقط به دنیا بیاییم ،زندگی کنیم ، هوا را آلوده کنیم،به کره ی زمین آسیب بزنیم و بعد بمیریم؟ در حالیکه هیچ حرفی نزده باشیم و هیچ خدمتی نه به خودمان و نه به دیگران کرده باشیم.


وقتی خدا از هر نفر یکی به دنیا میفرستد یعنی بر عهده  هر کس رسالتی است . یعنی زمین به ما احتیاج دارد.یعنی ما میتوانیم چیزی باشیم یا کاری کنیم که به خدا نزدیک شویم و خالق باشیم اما نمیشود خود خدا شویم فقط میتوانیم فاصله را کم کنیم .***


حتی اگر از جنبه های بد هم در نظر بگیری باز هم من و تو خوشبخت ترین آدم های کره ی خاکی هستیم . وقتی بیمار میشویم فقط ما هستیم که به روش خودمان با درد مبارزه میکنیم و روش های ما حتی برای غصه خوردن هم با بقیه فرق دارد . شاید هزاران نفر دیگر بیماری من را داشته باشند اما روش آنها برای مبارزه با بیماری با من قرق دارد.


پس من و تو خوشبخت ترین آدم های روی زمین هستیم .
** وقتی این جمله را نوشتم یاد حرف معلم ریاضیم افتادم اینکه میگفت ما آدما میتونیم خیلی به خدا نزدیک بشیم و هر بار فاصلمون  را با خدا نصف کنیم اما هیچوقت خود خدا نمیشیم . دلیل ریاضیش هم اینه که وقتی یه پاره خطی داری که هر بار نصفش میکنی هیچوقت فاصله صفر نمیشه!


پ.ن: خودم خیلی به انرژی مثبت احتیاج داشتم که اینو نوشتم ... شمام یه جرعه میل کنید!