تیک    تیک    تیک     تیک     تیک   تیک   تیکتیک   تیک   

 


اینبار شعری در کار نیست

              

آمده ام شاهکار عقربه ها را گوش کنم