مثل همه از جنس آدمم

مثل همه آدمهای مهربون لطیفم

گه گاهی چیزهایی که به ذهنم میرسد را روی کاغذ میآورم و اسمشان را شعر میگذارم

من هم مثل هم مسافرم

مسافری بیچمدان

در راه

.

.نقطه ته خط