نظرم بی هوا به تو افتاد

پیچ و تابِ دمِ این موی تو و

بوی تو مست می کند من را

دست بردم به سوی روی تو و

باد هم دست بر نمی دارد

می وزد هر طرف به سوی تو و

من شدم عاشق صدای خوشت

سادگی در میان خوی تو و

عاشقی درد نیست باطنِ ماست

عشق از هر طرف به کوی تو و*دوستان عزیز ((و)) آخر هر بیت  اُ  خونده میشه.