قصه ی زندگی من با تو
قصه ی من و تصویرم روی آینه است

من پیشنهاد خوبی دارم

تو که کپی برابر اصل منی

  نباشی بهتر نیست؟!!!