حالا دیگر بافنده ی قالی نیستم...

من نقش روی قالی هستم که تو میبافیش