چاقویش را کنار گذاشت

دستهای قرمزش را شست


قصاب قصد داشت به خانه برگردد.