پنجره ها را بسته ... رفتند

       بیچاره گنجشک هایی که هرگز خرده شیشه نداشتند!