گردن بندت را به من بده

   پیراهنت را

           شالت را...

              کفش هایت را....


                 اصلا هر چه داری به من بده بعد برو

بگذار با اینها ماشینی بسازم که 

                                      پل 

                                            ارتباطم

                                                با گذشته باشد.....