برگها تب دار میشوند؛

پاییز که می آید.

درخت ها یاد گرفته اند

پاییز که می آید

شاخه تکانی را شروع میکنند.

به پیشواز بهار

   دستهاشان که خاکی میشود

    پارچه ی تاقچه شان که خاک میگیرد.

همه را با هم میتکانند،

و روی سر شهر میرقصانند.

آنجاست که مردم

     از درد بیماری برگ ها  وا میگیرند.

و برگها که سبز میشود

شهر هم سبز خواهد شد

و بهار بهانه ای خواهد بود برای نو بودن.