خانه ی جارو شده

چایی تازه دم

هزار قدم میروم

هزار قدم برمیگردم

نیامده ای...

همان خانه ی جارو شده

وهمان چایی سرد و بی روح

.

.

.