ای عامل همه ی اتفاق ها

ای سوخت همه ی احتراق ها

با برق چشم های تو ماتم گرفته ام

در پای تو آوارند همه اتاق ها

ای رنگ و بوی و روی تو یکبار دیدنی

در فکر تو شکسته تمام سیاق ها

ای فکر نگاهت شده آزار دادنی

ای زیر سر تو همه ی این فراق ها

ای وای دیگر چه بگویم تمام شد...

ای سرخی لبت سبب این طلاق ها