هیس س س


نگذار کلاغ قصه ی ما بفهمد قصه به سر رسیده..


اصلا قصه ی ما کلاغی نداشت که بخواهد پرواز کند  و  بعد به خانه نرسد


اگر هم داشتیم حتما می رسید...


هیس س س


یک کلاغ روی چمن هاست


بیا دوباره خوب باشیم 

نمیخواهم قصه مان کلاغ داشته باشد...


 آنوقت هر چه شد یک کلاغ چهل کلاغ میشود