دستهایم توی جیبها قایم میشوند

نه!

هوا سرد نیست

فقط نمیخواهم کسی به هوای گرفتنشان جلو بیاید....