همه اش تقصیر ریاضیات

 مین * توابع

ماکسیموم تلفات جنگ ها...*کمترین مقدار یک تابع را مینیموم گویند که به اختصارmin نشان داده میشود