پدرم وقتی موجی شد که دریا را ندیده بود

و وقتی دریا را دید 

هنوز فکر میکرد موج بمبی است که روی سر ما فرود میآید.....