من؛دندان درد

         دندان پزشک گفت عصبیست

تو؛دل درد

        پزشک گفت از دل تنگیست

من؛سردرد

       تو؛گلودرد

بیا قبل از رفتن پیش دکتر ،این بغض را بشکنیم


شاید راه دلت باز شد

                   و بعد...


سالها بعد معلوم خواهد شد که من سالهای زیادی زندگی ام را با چنگ و دندان نگه داشته ام


و

گره ی این دستها که سالها پیش باز شده بود

تو میفهمی...

خیلی زود میفهمی

            علت دوری ام از تو

                  و علت نزدیکی ام به دختر گل فروش

                                       که همه ی گلهایش مرده بودند


تنگی دلت

درد گلویت 

خوب میشود...


حالا دیگر آماده ام.

               من...

                     مرگ...

                              بیمارستان...


تو...

     چمدان...

                   جاده...