من به اضافه ی تو که شدم دنیا خندید 

و حاصل تفریق من با تو چیزی نبود جز دو چشمی که همیشه تر هستند....


پس حتما مقدار تو خیلی بیشتر از من بود 

که یک منها دنیا را از من گرفت...


مرا ببخش به خاطر مقدار اندکم....