پاکن و مداد برای نوشتن شعر همیشه لازم بود


            اما تو

معجزه ای کردی که همه ی شاعر ها کم بیاورند...


همان لحظه که با رفتن سرت روی نیزه حماسه ای ساختی که شعر بود!