آن روز که با برادرم لی لی بازی میکردیم

تنها قانونمان این بود که روی خط ها ببازیم


هواپیمایی رد شد


من ، لی لی نیمه کاره 


پای مقدم بر خط رفته ی برادرم


و آن روز فهمیدیم روی خط ها هم میتوان برد


پ.ن: التماس دعا