واه   که صدای خیانت می آید،

و  آه که صدای پای یک قافله ،سعادت می آید

آی مردم شهر کجا رفتید؟

که باد با صوت قرآن به علامت می آید...