عکس هایت را روی شاسی زدی

     تمام شعر هایم کشته شدند...