عشق میخواهد.....

عشق میخواهد نه پا....

جانبازی را دیدم که با دست می آمد...

و زنانی که در راه اشک میریختند و زیر اشک ها گل میرویید....

عشق میخواهد....

دل ما خیلی وقت است رهسپار شده....