تقدیم به شهیدان هسته ای

 

 

 

ناگهان صدای رعد و برق

   عروج ناگهانی بزرگ مرد

         بی صدا

             در خفا

و این چنین خدا ،

صدای قلب آسمان که کَمکَمک شکست

    شبیه باد پر غمی

               به گوشمان رساند