این شعر حال کوسه دارد

لبهام طعم بوسه دارد

مرگ است نزدیک تن من

وقتی که عاشق کوسه دارد!