چند وقت پیش چندتا طرح راجع به قالب شعر سپید نوشتم هر چند وقت یکی دوتاشو میذارم.

طرح اول

 

 

سپید شد!

همان مو های پریشان و سیاهی که...

روزگاری  برایشان سپید می نوشتی!