همه ی بنفشه ها بنفش نیستند

فقط آنهایی بنفشند که راستگو ترند!