سوژه یعنی تو که برای دو بیت اتفاق


حلقه را به گردن خود میکنی!


شاعر یعنی من که برای نوشتنت دست به قلم میبرم...


و فردا صبح توی روزنامه ی همشهری مینویسند:

                                                           ((همشهری شما به علت نداشتن نان شب خودش را...))