حتی...

حسادت میکنی به شکوفه ی گیلاس

که ریشه میدواند در سیاهی موهایم...

               حسادت میکنی به این

                                    شال قرمز

که موهایم را تا باد همراهی میکند

 

آه... لعنت به تو

که مرا آشفته تر از هر بار میکنی 

و...

      میروی

               میروی

                        میروی

مثل سایه ی درخت گیلاس

که از صبح 

                به

                     ظهر میرود....

 پ.ن  اینم اولین شعر بعد از کنکور...