چشمهایم زمین گیر شد 

از همان زمان که کوله ی گناهم سنگین شد و من به آسمان نگاه نکردم 


زمین بدجور فکرشان را مشغول کرده بود

         به گمانم عاشق شده اند!


**************


فکرت را مشغول کن

 در گیر و دار این شهر 

               که هیچ روزنامه ای آگهی استخدام چاپ نمیکند.