دست به موهایم که میکشی
از محبتت ریشه هایش شل می شود
ومن
دچار ریزش مو!

به مو هایم دست نکش

    من هنوز موهایم را بیشتر از تو دوست دارم!!!