رمضان یعنی   من .... خدا .... و  تابستان  در یک خانه ی کوچک به نام عبادت...