تصنیف صدای تو شبیه گیتار

پیچیده میان پرده های دربار

من بوسه زنان به زیر پایت هستم

یک صفحه ی رقص و پای تو یک پرگار

پیچیدی و بوی تو به دورم چرخید

من مست شدم میان دست دیوار

عشقی که شبیه یک تقدس می بود

اینک که شکسته شد شبیه گفتار...