دوست نداشتن چیز عجیبی نیست

این روزها باید از دوست داشتن ها متعجب شد....