چشمهایت را ببند!

بگذار آخرین دزدی ام را تمام کنم 


فقط نمیدانم چرا اشتباهی قلب خودم دزدیده شده!!!


قرار چیز دیگری بود