و شاید 

خیابان زندانی است که همواره در حال فرار است

ومن

زندان بان خودم


خیابان میرود

هنوز هم حواسم هست فرار نکنم.


عشق به خیابان دیوانگی است


او تورا به آخر دنیا میبرد!

کلک خیابان ها همین است

نه؟!!!