دوست داشتنت...

 

تنها راه زنده ماندن است...

 

وقتی تمام خطوط زندگی ام  ممتد میشود