حتی به پیراهنت هم حسادت میکنم....

که تو را سخت در آغوش میکشد....