جاروی قد بلندی تکیه به دیوار زده

شاید اینبار یک لگد به روزگار زده

از دست صاحب خود خسته و شکسته شده
از همان روز ازل ساز سازگار زده

مو های چوبی خود را همیشه میبافید
ولی اینبار خسته شده با ماشین چهار زده

کش مشکی که روزی دور موی خود میبست
میان چرخش دوران به دور خار زده