از بس کوچه را آب داده ام ؛ گل کرده


 گلهایی رنگارنگ و تکراری


شاید این جمعه با تکرار گلی

از این تکرار ها رها شویم....


پ.ن: شعری از محمد حسین ملکیان


من مثل تو و تو مثل من چشم به راه

ما چشم به راه مردی از کوچه ی ماه

بگذار دوباره جمعه را صرف کنیم

گریه

ندبه

عهد

فرج

...

باز گناه!