آخرش تمام می شود

  چه تو باشی

       چه نباشی

با تو زود تمام می شود

   بی تو  دیر

پس نباش

من میخواهم بیشتر زندگی کنم!!!!!!