مرگ آدمها را نمی کشد


نگرانی من از بشقاب هایی است که به جای سیب ؛ سیم دارند


و


پدرم که جز سرفه چیزی نمی گوید...