بخند باز قشنگم ،دلم کمی تنگ است

صدای تو برای من شبیه آهنگ است

دوباره دست خودت را بکش به روسریم

دلم به دیدن تو باز هم کمی منگ است

تو یک بتی که فقط من تو را پرستیدم

نگاه کن که چقدر چشمهات خوشرنگ است!


*شاید بعدها ادامه اش دادم!


پ.ن: عیدتون پیشاپیش مبارک