سلام خدا جون....

الان بیشتر از هر وقت دیگه احساست میکنم....وقتی که زیر برف می ایستم....

نمیدونم اما خیلی نزدیکی....

ممنون برای باریدن برف بعد از سالها ؛ ممنون...

 

 

 

 

 

 

پ.ن:مثل برف صادق باش،نگاه کن که چطور گذشته ی خودش را بی کم و کاست نشان میدهد...مسافر هایی که روی قلبش عبور کرده اند